Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt utazási irodánk oldalán.

Kérem a csoportokat képviselő pedagógusokat egyeztetés céljából vegyék fel munkatársunkkal a kapcsolatot az ismert elérhetőségünkön.

Mindenkinek jó munkát kívánok az új tanévre.

Baráti üdvözlettel: Bartha Márta

Miskolc, 2020. szeptember 1.


Jelen Általános Szerződési Feltételek az Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az abban foglalt jogok és kötelezettségek az Utast és a Paradiso Tours Utazási Irodát a szerződéssel együtt jogosítják és kötelezik.

A Paradiso Tours Utazási Iroda csoportos utazásokat szervez elsősorban diákok és kísérőik részére, melynek részvételi feltétele az Utazási Szerződés megkötése.

Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utas/Megrendelő, vagy Meghatalmazottja írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, és valamennyi a megrendelésben szereplő Utas nevében elfogadta.

Az előleget/teljes részvételi díjat megfizette.

A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft. ( 3525 Miskolc, Görgey Artúr u. 24. 2/12)

Telefon: 46/504- 304; (+36) 20/415-4594; Fax.: 46/504-305; Ügyeleti mobil: (+36) 20/455-3027,

Az utazási iroda képviselője: Bartha Márta (+36) 20/ 415-4594

Adószám: 25405543-2-05; Cg: 05-09-028358 ; Engedélyszám: U-001686; továbbiakban: Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, visszaigazolta, s a jelentkezést nyilvántartásba vette.

A részvételi díj tartalmazza: az Utazási Iroda szervezési díját, a meghirdetett programajánlatban szereplő részszolgáltatások árát, és az ÁFA-t. Nem tartalmazza: a belépőjegyek, útlemondási biztosítás (stornó) valamint az utasbiztosítás (BBP) költségét.

Az Utas köteles a jelentkezéskor, a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget – az Utazási Iroda Budapest Banknál vezetett 10102718-69079000-01004002 számú bankszámlájára, vagy az Utazási Iroda Megbízottja részére készpénzben megfizetni.  A fennmaradó összeget az utazás megkezdése előtt 30 nappal, – Olaszországba történő utazás esetén 40, az Egyesült Királyságba történő utazás esetén 60 nappal – ezen időponttól számított 8 munkanapon belül kell kiegyenlíteni. /Olaszországba és az Egyesült Királyságba történő utazások esetében az utazásban közreműködő külföldi partnerek szigorúbb, és korábbi fizetési kötelezettségeket rónak az Utazási Irodára./ A hátralék befizetésével kapcsolatban az Utazási Iroda külön értesítést nem küld. A fizetési határidő be nem tartása esetén az Utazási Iroda jogosult a szerződéstől elállni, a férőhelyet más utasnak értékesíteni illetve a megrendelt szolgáltatást lemondani.

Amennyiben az Utas utazása időtartama alatt előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe,

pl: fakultatív belépőjegy, annak költségét köteles a helyszínen az Utazási Iroda által biztosított Utaskísérő részére megfizetni.

Az Utazási Iroda a részvételi díj befizetéséről az Utas részére számlát állít ki. Az Ügyfél/Megrendelő a többször módosított 2007. évi  CXXVII. tv.(Áfa törvény) 206 §-a alapján nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.

a.) a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, (azaz UTASKÉNT ) veszem igénybe ( magánszemély )

b.) a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként

(azaz  UTASKÉNT ) veszem igénybe ,  (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)

c.) a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz NEM UTASKÉNT) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást +27 % Áfa terheli)

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos belföldi vagy külföldi árváltozás: adó, illeték, díjszabási vagy hatósági ár, fuvardíj, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza, forint árfolyamának megváltozása miatt az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelésről az Utazási Iroda minden esetben írásban tájékoztatja az Utast, illetve annak meghatalmazott képviselőjét.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek mértének emelkedésével. Ha a részvételi díj emelése 8 %-ot meghaladja, a megrendelő a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj teljes egészében részére visszajár.  A forintban megadott részvételi díjak 320-330 Euró, 350-400 GBP közötti árfolyamig érvényesek.

Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám-és deviza szabályokat betartani, hagyományait tiszteletben tartani. Az utazással érintett országok útiokmány- és vízum előírásairól, ideértve a vízumkérelmek hozzávetőleges elbírálási idejét, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást a konkrét útra vonatkozó Utazási Szerződés tartalmazza.  Ezek elmulasztásából és megszegéséből eredő károk az Utast terhelik. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmány (szükség esetén vízum) beszerzéséről az Utas egyénileg gondoskodik, melynek hiányából eredő kárért az Utazási iroda felelősséget nem vállal.

Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

Az autóbusszal tervezett utazásaink minimális létszáma: 50 fő.

Az Utazási Iroda elállása esetén az Utas a részvételi díj megtérítése helyett igényt tarthat az eredetivel azonos, vagy az Utazási Iroda által felkínált magasabb értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, mint az eredeti – elállással érintett szolgáltatás az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti.

Ha az Utazási Iroda az utazás időpontját, időtartamát, programmenetét a szerződés létrejötte után az utazás megkezdése előtt lényegesen megváltoztatja, az Utas az erről szólóértesítés után 3 munkanapon belül jogosult a változtatást elfogadni, vagy a szerződést felmondani /a befizetett összeget az Utazási Iroda teljes mértékben visszafizeti/.

Az Utazási Iroda a konkrét programot és azok időpontját a csoportot szervező, kapcsolattartó megbízott személlyel együtt, a csoport igényeihez igazodva alakítja ki. Igény/szükség szerint a csoport által megbízott kapcsolattartó személlyel történő egyeztetést követően a program az utazás megkezdését követően, az utazás alatt is módosulhat. A programmenet ekként történő módosulása nem minősül lényeges változásnak, ekként az Utas felmondási jogát – a módosulásra történő hivatkozással – nem gyakorolhatja, ebből eredő kártérítés megfizetésére igényt nem tarthat.

Tekintettel a csoportos utazás sajátosságaira, az Utazási Iroda igyekszik minden utas igényét kielégíteni, azonban az egyéni igények eltérősége miatt előfordulhatnak érdekellentétek a csoporton belül. Ennek kiküszöbölése érdekében az Utazási Iroda a csoportszervező, kapcsolattartó személlyel egyeztetve dönt az esetleges programmódosításról.

Az Utazási Iroda időjárás, közlekedési viszonyok, nyitva tartások miatti programváltoztatás jogát fenntartja.

Az Utazási Iroda autóbuszos utazások alkalmával az ülőhelyeket a Megrendelő kérését, jelentkezés sorrendjét, hozzátartozók együttes elhelyezését figyelembe véve osztja ki. Minden Utasnak egy ülőhelyet tudunk biztosítani. Utasonként max. 18 kg poggyász hozható. Esetleges közúti ellenőrzés során a poggyász túlsúlyából adódó büntetés az Utast terheli.

Amennyiben az Utazási Iroda utazásszervezői háború és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrorizmus, sztrájk, járvány vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok /vis maior/ befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból történő elmaradásáért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal; mivel ezek olyan oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős. Ha az Utazási Iroda nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az utazásra nem javasolt utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,

a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

 Ezen okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik. Az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utasnak, ha annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.

Ha az Utas az utazást az indulási időpont előtti 60. napon kívül mondja le, úgy az Utazási Iroda a befizetett előleget az Utas számára visszafizeti.

Ha a lemondás az utazás megkezdése előtti 60. napon belül történik, az Utasnak az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie (amennyiben a megrendelő részére elkészített ajánlat másképp nem rendelkezik):

60-36.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          30 %-a

35-21.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          50 %-a

20-14.         napon belül lemondás esetén a részvételi díj          70%-a

13-8.           napon belül lemondás esetén a részvételi díj          90 %-a

Ha a lemondás az utazás megkezdése előtt 7 napon belül történik, illetve az Utas az utazáson nem vesz részt, a részvételi díj 100 %-át fizeti bánatpénzként.

Az utazás során történő betegség vagy egyéb okból történő útmegszakítás illetve lemondás esetén a részvételi díj illetve annak hányadának visszafizetésére az Utazási Irodának nincs lehetősége.

Amennyiben az Utas betegség vagy baleset miatt nem tud elutazni, az Utazási Iroda javasolja a névmódosítást. /Az Utas a szerződést más személyre átruházhatja./

Amennyiben az Utast saját hibájából eredően az utazás megkezdését követően jogszabályok megszegése miatt az utazásból kizárják, a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Lemondás elfogadásához szükséges bejelentési email cím: paradisotoursutazasiiroda@gmail.com

Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg a Paradiso Tours Utazási Iroda az utas vagyoni érdekeinek megóvása céljából javasolja kombinált útlemondási, baleset, betegség és poggyász biztosítást megkötését az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél /EUB/. Az Utas az útlemondási biztosítás díját a jelentkezéssel egyidejűleg /előleggel együtt/ az Utazási Iroda részére megfizeti az előleg megfizetésével egyező módokon. Az önálló útlemondási biztosítás összege a részvételi díj 5%-a., az útlemondási, baleset, betegség és poggyász biztosítással kombinált STORNO KOMBI MAXI útlemondási biztosítás összege a részvételi díj 4%-a.

Amennyiben a stornó biztosítást megkötött Utas az utazáson - előzmények nélkül hirtelen fellépő-betegség, közvetlen családtag betegsége, az Utas halála vagy annak közvetlen családjában előforduló halálesete miatt nem tud részt venni, s ezt hatósági, orvosi igazolással igazolja, úgy a Biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követő 15 napon belül teljesíti.

Az Utas köteles haladéktalanul bejelentést tenni az utazás lemondásának okaként megjelölt biztosítási eseményről, a bekövetkezést követően az EUB -Assistance felé a szükséges adatok megadásával; valamint jeleznie az utazási szolgáltatás lemondását az Utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon.

Az Utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére illetve kártérítésre kizárólag a Biztosítóval megkötött ilyen jellegű szerződés nyújt fedezetet.

Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (személyszállítási vállalkozó, szálláshely) útján teljesíti.

Mentesül a felelősség/ kártérítési kötelezettség/ alól, ha bizonyítható, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható volt. Az utazás során az Utas által 3. személynek/szolgáltatónak okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

Az Utazási Iroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát az utazási szerződésben foglaltakhoz illetve magatartásával-figyelmeztetés ellenére is- zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

Az Utas az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazási Irodát az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Az Utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az Utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az Utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az Utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utas az Utazási Irodát köteles tájékoztatni.

A hiányos vagy késedelmes előterjesztésből eredő kárért az Utas felelősséggel tartozik. Az Utazási Iroda a szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért felelősségét a részvételi díj háromszorosában maximalizálja.

Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas saját elhatározásában vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.

A Paradiso Tours Utazási Iroda vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Európai Utazási Biztosító Zrt (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötötte meg.

Kötvény száma: (2020 évre) 29678-KE-01/2020; (2021 évre) KT-KE-600-20201027

Amennyiben az Utazási Iroda az Utasok hazaszállítására vagy az előleg illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényei érvényesítése végett. 

Amennyiben az Utazási Iroda az Utasok hazaszállítására vagy az előleg illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényei érvényesítése végett.

Az Utazási Iroda felügyeleti szervei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. (Levélcím: 1535 Budapest, Pf. 919/1.)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Postacím: 3501 Miskolc,

Pf.:589.; Miskolc Város Jegyzője (  3525 Miskolc, Városház tér 8.)

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

Jelen ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben az Utazási Szerződés, a PTK utazási szerződésről szóló rendelkezései, a 472/2017 /XII.28/ Kormányrendelet és az utazási szerződésről szóló 213/1996 /XII.23/ Kormányrendelet rendelkezési az irányadóak.

A jogszabály(ok) időközbeni változások miatt általános feltételeink is a jogszabály(ok)nak megfelelően módosulnak.  

Ezen utazási feltételek az Utazási Iroda által szervezett utazásokra érvényesek 2020. Május 18-tól.

 

 

----------------------------------                                                                                                                           ------------------------------

Paradiso Tours Utazási Iroda                                                                                                                              Megrendelő kézjegye

Bartha Márta                                                                                                                                                     Név nyomtatott betűkkel:

 

A dokumentum letölthető innen: Utazási szerződés (ÁSZF)