Jelen Általános Szerződési Feltételek az Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az abban foglalt jogok és kötelezettségek az Utast és a Paradiso Tours Utazási Iroda Kft-t (3525 Miskolc, Görgey Artúr u. 24. 2/12.; Telefon: (+36) 20/415-4594; Ügyeleti mobil: (+36) 20/455-3027; Képviselő: Bartha Márta (+36) 20/ 415-4594; Adószám: 25405543-2-05; Cg: 05-09-028358 ; Engedélyszám: U-001686; továbbiakban: Utazási Iroda) a szerződéssel együtt jogosítják és kötelezik.

Az Utazási Iroda csoportos utazásokat szervez elsősorban diákok és kísérőik részére, melynek részvételi feltétele az utazási csomagra vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Utazási Szerződés) megkötése.

1.     Az Utazási Szerződés létrejötte

Az Utazási Szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utazó/Megrendelő, vagy Meghatalmazottja írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg jelen Általános Utazási Szerződési Feltételeket, a konkrét utazás feltételeit, valamint a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte, és valamennyi a megrendelésben szereplő Utazó nevében elfogadta.

Az előleget /az utazás előtti 30 napon belül a teljes részvételi díjat megfizette.

Az Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, visszaigazolta.

Az Utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit teljes bizonyító erejű magánokiratban átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek, továbbá az adott úti cél országa által meghatározott feltételeknek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj, valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az értesítés kézhezvételével hatályosul az Utazási Irodára nézve. 

2.    Részvételi díj, előleg

A részvételi díj tartalmazza: az Utazási Iroda szervezési díját, a meghirdetett programajánlatban szereplő részszolgáltatások árát, és az ÁFA-t. Nem tartalmazza: a belépőjegyek, útlemondási biztosítás (stornó) valamint az utasbiztosítás (BBP) költségét.

Az Utazó köteles a jelentkezéskor, a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget – az Utazási Iroda Budapest Banknál vezetett 10102718-69079000-01004002 számú bankszámlájára, vagy az Utazási Iroda Megbízottja részére készpénzben megfizetni. A fennmaradó összeget az utazás megkezdése előtt 30 nappal, – Olaszországba történő utazás esetén 40, az Egyesült Királyságba történő utazás esetén 60 nappal – kell kiegyenlíteni. /Olaszországba és az Egyesült Királyságba történő utazások esetében az utazásban közreműködő külföldi partnerek szigorúbb, és korábbi fizetési kötelezettségeket rónak az Utazási Irodára./ A hátralék befizetésével kapcsolatban az Utazási Iroda külön értesítést nem küld. A fizetési határidő be nem tartása esetén az Utazási Iroda jogosult a szerződést felmondani, a férőhelyet más utasnak értékesíteni, illetve a megrendelt szolgáltatást lemondani.

Amennyiben az Utazó utazása időtartama alatt előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, pl: fakultatív belépőjegy, annak költségét köteles a helyszínen az Utazási Iroda által biztosított Utaskísérő részére megfizetni.

Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, ha

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok

változnak.

A díjemelésről az Utazási Iroda tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az Utazót, illetve annak képviselőjét.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek mértének emelkedésével. Ha a részvételi díj emelése 8 %-ot meghaladja, az Utazó a díj emeléséről kapott értesítéstől számított  7 napon belül elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj teljes egészében részére visszajár.

A forintban megadott részvételi díjak 330-370 Euró, 400-440 GBP közötti árfolyamig érvényesek.

Amennyiben a fenti költségek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt csökkennek, úgy az Utazó e csökkenésből eredően díjengedményre jogosult. Díjengedmény esetén az Utazási Iroda jogosult az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az Utazó kérésére az Utazási Irodának e költségeket igazolnia kell.

3.     Az Utazó felmondási joga

Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt az Utazási Szerződést az Utazási Irodához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor arról az Utazási Iroda tudomást szerzett.

Felmondás elfogadásához szükséges bejelentési email cím: paradisotoursutazasiiroda@gmail.com

a) Ha az Utazó az Utazási Szerződést az indulási időpont előtti 60. napon kívül mondja fel, úgy az Utazási Iroda a befizetett előleget az Utazó számára visszafizeti.

Ha az Utazási Szerződés felmondása az utazás megkezdése előtti 60. napon belül történik, az Utazónak az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie (amennyiben a megrendelő részére elkészített ajánlat másképp nem rendelkezik):

60-36. napon belül felmondás esetén a részvételi díj 30 %-a

35-21. napon belül felmondás esetén a részvételi díj 50 %-a

20-14. napon belül felmondás esetén a részvételi díj 70%-a

13-8. napon belül felmondás esetén a részvételi díj 90 %-a

Ha a felmondás az utazás megkezdése előtt 7 napon belül történik, illetve az Utazó az utazáson nem vesz részt, a részvételi díj 100 %-át fizeti bánatpénzként.

b)
Az utazási csomag megkezdését megelőzően az Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Az Utazási Iroda az Utazó részére haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondását követő 14 napon belül megtéríti az a) pont esetében az Utazó által vagy nevében befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értéket, a b) pont esetében pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat.

Az Utazási Iroda az Utazó az utazás megkezdése előtti 61. napig bármilyen okból történő elállása esetén maximum 10.000 Ft adminisztrációs költséget /személyes megjelenés, utazás költségei, telefonhasználat, banki, postai díjak stb./ számolhat fel.

4. Az Utazási Iroda felmondási joga

 Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazási Iroda a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén,

vagy

b) az Utazási Irodát elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. 

Az autóbusszal tervezett utazásaink minimális létszáma: 50 fő.

Az Utazási Iroda az utazó részére haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondását követő 14 napon belül megtéríti az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat.

Az Utazási Iroda felmondása esetén az Utazó a részvételi díj megtérítése helyett igényt tarthat az eredetivel azonos, vagy az Utazási Iroda által felkínált magasabb értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, mint az eredeti, felmondással érintett szolgáltatás, az Utazási Iroda a különbözetet az Utazónak megtéríti.

5. Az Utazási Szerződés módosítása

Az Utazási Iroda az Utazási Szerződés módosításának jogát fenntartja.

Ha az Utazási Iroda az utazás időpontját, időtartamát, programmenetét a szerződés létrejötte után az utazás megkezdése előtt lényegesen megváltoztatja, az Utazó az erről szóló értesítés után 7 napon belül jogosult a változtatást elfogadni, vagy a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül felmondani. Ha az Utazási Szerződést az Utazó felmondja, és nem fogad el másik, az Utazási Iroda által felajánlott – azonos vagy magasabb minőségű – utazási csomagot, az Utazási Iroda haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított 14 napon belül visszafizeti az Utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az Utazási Iroda az Utazó szerződés megszűnéséből eredő kárát a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet keretei között téríti meg.

Az Utazási Iroda a konkrét programot és azok időpontját a csoportot szervező, kapcsolattartó megbízott személlyel együtt, a csoport igényeihez igazodva alakítja ki. Igény/szükség szerint a csoport által megbízott kapcsolattartó személlyel történő egyeztetést követően a program az utazás megkezdését követően, az utazás alatt is módosulhat oly módon, hogy módosulhat az egyes napokra meghirdetett programok sorrendje az időjárás, a közlekedési viszonyok vagy a nyitvatartások miatt. A programmenet ekként történő módosulásai nem minősül lényeges változásnak, ekként az Utazó felmondási jogát – a módosulásra történő hivatkozással – nem gyakorolhatja, ebből eredő kártérítés megfizetésére igényt nem tarthat.

Tekintettel a csoportos utazás sajátosságaira, az Utazási Iroda igyekszik minden utas igényét kielégíteni, azonban az egyéni igények eltérősége miatt előfordulhatnak érdekellentétek a csoporton belül. Ennek kiküszöbölése érdekében az Utazási Iroda a csoportszervező, kapcsolattartó személlyel egyeztetve dönt az esetleges programmódosításról.

6.    Útlevél-, esetleges vízum-, vám-és deviza szabályok

Az Utazó köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám-és deviza szabályokat betartani, hagyományait tiszteletben tartani. Az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek hozzávetőleges elbírálási idejét, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást a konkrét útra vonatkozó Utazási Szerződés tartalmazza. Ezek elmulasztásából és megszegéséből eredő károk az Utazót terhelik. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmány (szükség esetén vízum) beszerzéséről az Utazó egyénileg gondoskodik, melynek hiányából eredő kárért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. 

7.     Az Utazási Szerződés teljesítése

Az Utazási Iroda az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor – írásban tájékoztatja az Utazót a következőkről:

- az Utazási Irodának az utazás célállomásán található, magyarul beszélő helyi képviselője/túravezetője nevéről és telefonszámáról,

- kiskorú szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül szálláshelyet is tartalmazó külföldi utazása esetén a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén kijelölt, a kiskorúért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről.

Az Utazási Iroda autóbuszos utazások alkalmával az ülőhelyeket a Megrendelő kérését, jelentkezés sorrendjét, hozzátartozók együttes elhelyezését figyelembe véve osztja ki. Minden Utazónak egy ülőhelyet tud biztosítani.

Utazónként max. 18 kg poggyász hozható. Esetleges közúti ellenőrzés során a poggyász túlsúlyából adódó büntetés az Utazót terheli.

Az Utazási Iroda felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, még abban az esetben is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

8.     Hibás teljesítés

Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazási Irodát az utazási szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Az Utas az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az Utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az Utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az Utaskísérő köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az Utazó az Utazási Irodát köteles tájékoztatni. A közlés késedelme esetén az ebből eredő kárért, valamint a hibás teljesítés későbbi bizonyításának a közlés késedelméből eredő nehézségeiért vagy lehetetlenüléséért az Utazó felelős. Az Utazási Iroda az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően a panaszt/kifogást kivizsgálja, és álláspontjáról az Utazót írásban értesíti. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának/kifogásának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak az Utazási Iroda részéről történő elismerését, és nem tartalmazza az Utazási Iroda panasszal/kifogással kapcsolatos álláspontját.

Az Utazási Iroda az esetleges szerződésszegést ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben azt az Utazó az Utazási Irodának az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és

  • a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy
  • nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.

Ebben az esetben az Utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.

Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.

Amennyiben az Utazási Iroda a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó jogosult maga orvosolni a hibát és kérheti a szükséges kiadások megtérítését.

Amennyiben az Utazási Iroda az utazási csomag lényeges részét (lásd. 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése) nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni az utazás megkezdését követően, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. 

Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet díjengedmény jogcímén visszafizeti az Utazónak.
Az Utazó ez esetben a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve az Utazási Iroda által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.
Amennyiben az Utazási Iroda szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az Utazási Iroda többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az Utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.
Az Utazási Iroda nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az Utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az Utazót, ha az Utazási Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak felróható.

Az Utazó kártérítésre jogosult az Utazási Irodától minden olyan kárért, amely az Utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

Az Utazó nem jogosult kártérítésre, ha az Utazási Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az Utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazási Iroda észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Elháríthatatlan és rendkívüli körülménynek (vis maiornak) minősül az Utazási Iroda által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre, például terrorizmus, háború és politikai konfliktus, sztrájk, közveszély, járvány, az úticél helyén kialakuló természeti katasztrófa.

Ezekben az esetekben az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak.

Ha az Utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az Utazási Iroda köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb 3 éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni, kivéve ha Európai Uniós közvetlenül alkalmazandó rendelete ennél hosszabb időtartamot ír elő.

Az Utazási Iroda segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.

Az Utazási Iroda jogosult az előző bekezdésben említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott Utazónak felszámítani, amennyiben azt az Utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta. 

Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a teljes részvételi díj háromszorosának megfelelő összegben korlátozza.

Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az Utazási Iroda nem felel.

Az Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az Utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt – pl. az utazás során történő betegség vagy egyéb okból történő útmegszakítás vagy lemondás miatt – nem vett igénybe.

Amennyiben az Utazót saját hibájából eredően az utazás megkezdését követően jogszabályok megszegése miatt az utazásból kizárják, a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Az Utazási Iroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utazóval, ha az Utazó nem tartja magát az utazási szerződésben foglaltakhoz illetve magatartásával – figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

9. Útlemondási, baleset, betegség és poggyász biztosítás

A jelentkezéssel egyidejűleg a Paradiso Tours Utazási Iroda az Utazó vagyoni érdekeinek megóvása céljából javasolja kombinált útlemondási, baleset, betegség és poggyász biztosítást megkötését az Európai Utazási Biztosító Zrt.-nél /EUB/.
Az útlemondási biztosítás díját a jelentkezéssel egyidejűleg /előleggel együtt/ az Utazási Iroda részére kell megfizetni. Az önálló útlemondási biztosítás összege a részvételi díj 5%-a. Az útlemondási, baleset, betegség és poggyász biztosítással kombinált STORNO KOMBI Európa útlemondási biztosítás összege a részvételi díj 2,5%-a. A baleset, betegség és poggyász biztosítás díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori megállapodás.

Amennyiben a stornó biztosítást megkötött Utazó az utazáson - előzmények nélkül hirtelen fellépő-betegség, közvetlen családtag betegsége, az Utazó halála vagy annak közvetlen családjában előforduló halálesete miatt nem tud részt venni, s ezt hatósági, orvosi igazolással igazolja, úgy a Biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezését követő 15 napon belül teljesíti.
Az Utazó köteles haladéktalanul bejelentést tenni az utazás lemondásának okaként megjelölt biztosítási eseményről, a bekövetkezést követően az EUB -Assistance felé a szükséges adatok megadásával; valamint jeleznie az utazási szolgáltatás lemondását az Utazási Iroda felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon.

Az Utazó ebből fakadó költségeinek megtérítésére, illetve kártérítésre kizárólag a Biztosítóval megkötött ilyen jellegű szerződés nyújt fedezetet.

10. Egyéb rendelkezések

A Paradiso Tours Utazási Iroda vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Európai Utazási Biztosító Zrt (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötötte meg.
Kötvény száma: 2022 évre: KT-KE -878-20210924


Amennyiben az Utazási Iroda az Utazók hazaszállítására vagy az előleg illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Utazó ezen biztosítóhoz fordulhat igényei érvényesítése végett. 

Az Utazási Iroda felügyeleti szervei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. (Levélcím: 1535 Budapest, Pf. 919/1.)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
Miskolc Város Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.Jelen ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben az Utazási Szerződés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az utazási szerződésről szóló rendelkezései, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak.

Miskolc, 2022. 

 

 

----------------------------------                                                                                                                           ------------------------------

Paradiso Tours Utazási Iroda                                                                                                                              Megrendelő kézjegye

Bartha Márta                                                                                                                                                     Név nyomtatott betűkkel: